Etiske retningslinjer for DalPro AS

Medarbeidere i DalPro AS oppgave og rolle stiller krav til kvalitet. Vi har derfor utarbeidet noen felles etiske retningslinjer som en veileder i vårt daglige arbeid. Retningslinjene er fastsatt av bedriftens ledelse i samarbeid med de ansatte, og de lyder som følger:

  • En medarbeider i DalPro AS skal ha respekt for menneskets iboende verdi.

Ethvert menneske har i seg selv en iboende verdi og har lik rett til respekt uavhengig av rase, kjønn, kultur, religion, politisk oppfatning, sykdom, seksuell legning, livssituasjon eller handlinger.

  • Vi skal behandle hverandre og deltakerne med likeverd.
  • Vi skal arbeide for at deltakere føler seg ivaretatt som personer og i sak /prosess.
  • Vi skal vise respekt for våre deltakere.
  • Vi skal arbeide målrettet for å representere tillit, trygghet og tydelighet.
  • Vi skal ikke opptre dømmende, bestemmende, moraliserende eller diskriminerende.
  • Vi skal søke å oppnå en god kommunikasjon og åpenhet til våre deltakere.
  • Vi skal overholde taushetsplikten.
  • Vi skal ha respekt for deltakernes ansvar og selvbestemmelse i egen sak/prosess.
  • Vi skal i møte med deltakerne tydeliggjøre at de er frivillig i tiltaket, og at det er basert på egne valg.

 

Lojalitet:

Medarbeidere i DalPro AS plikter å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for virksomheten.

Informasjon som gis skal være korrekt og pålitelig.

Medarbeidere skal unngå situasjoner som kan medføre konflikt mellom bedriftens interesser og personlige interesser. Eksempel på slik interessekonflikt kan være personlige økonomiske interesser som kan føre til at en medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til bedriften.

Gaver:

Ansatte kan oppleve at deltakere ønsker å gi dem blomster eller andre gaver.  Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, for eksempel personlige rabatter med mer.

En påskjønnelse under oppholdet skal som hovedregel ikke tas i mot uansett hvor liten den er. Det kan oppfattes som manipulering for å oppnå fordeler eller påvirke utfall av egen sak / prosess.   

Når det gjelder mindre gaver som for eksempel konfekteske eller blomsterbukett ved avslutning av deltakeroppholdet, må medarbeideren bruke skjønn.