Kvalitetspolitikk

Retningslinjer for kvalitet, sikkerhet, helse og miljø, DalPro AS

Mål:

I vår bedrift skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte og deltakere. Vi skal også ta vare på bedriftens bygninger og materiell, forhindre belastninger på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerheten og lønnsomhet. Bedriftens produkter og tjenester skal oppfylle kundens krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden.

 

Forutsetninger:

DalPro AS er en vekstbedrift og tiltaksarrangør av attføringstjenester, og er således en virksomhet med spesielle krav og utfordringer knyttet til ansattes og korte- og langtidsdeltakeres trivsel, helse, miljø og sikkerhet.

DalPro AS utvikler og markedsfører tjenester, produkter og tilhørende service som hjelper kunden til å nå sine mål, så vel som å bidra til å forbedre sikkerhet, helse og miljø.

Tjenester og produkter er utviklet med hensyn til sikkerhet, helse og miljøforhold, og skal (minimum) innfri kundens forventninger mht kvalitet.

 

Prinsipp:

Kontinuerlig forbedring er sentral i alt vårt virke, og for å oppnå det tilstrebes at våre mål alltid følger SMART (Spesifikke, Målbare, Avtalte, Realistiske, Tidsbestemte) som prinsipp.             

Forbedringsarbeidet skal gjennomføres i en kontinuerlig prosess PUFF (Planlegge, Utføre, Finne ut/måle resultat, Forbedre).

 

Forpliktelser:

Ledere i DalPro AS aksepterer som et hovedansvar å handle i samsvar med disse retningslinjene og relevant lovgivning. De er forpliktet til å forbedre alle ansattes og deltakeres sikkerhet, helse og miljø i arbeidsforholdet og å beskytte allmennhet, miljø og materielle verdier mot all skadelig påvirkning fra virksomheten.

Ansatte i DalPro AS er kjent med hvilken påvirkning deres handlemåte har på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. De aksepterer et personlig ansvar for å nå målene i disse retningslinjene, spesielt gjennom å bry seg om andre ansatte og deltakere, og ta stilling til deres handlinger.

Arbeidsforholdene for alle ansatte og deltakere i DalPro AS er sikre og forbedres kontinuerlig, med det endelige mål at alle aktiviteter utføres uten ulykker, annen helserisiko eller tap.

DalPro AS sine produksjonsavdelinger utformes og drives med tanke på å minimere skadelige påvirkninger.

DalPro AS informerer åpent ansatte, myndigheter og naboer om virksomhetens innvirkning på omgivelsene.